Data utworzenia: 2021-03-25 00:00:00

Kierownictwo urzędu składa się z burmistrza, jego zastępców, sekretarza miasta i skarbnika miasta. Poniżej więcej informacji o kompetencjach poszczególnych członków kierownictwa.

Burmistrz Miasta Jarosławia 
mgr inż. Marcin Nazarewicz
Mgr inż. Marcin Nazarewicz

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

tel. (+48) 16 624 87 01
e-mail: burmistrz@um.jaroslaw.pl

Burmistrz miasta:

 • jest kierownikiem Urzędu Miasta Jarosławia, będąc jednocześnie organem wykonawczym gminy, organem w postępowaniu administracyjnym oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta,
 • wykonuje zadania określone przepisami prawa oraz odpowiada za całość gospodarki finansowej miasta,
 • pełni funkcje walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach miasta i odpowiednio wykonuje uprawnienia udziałowca w spółkach, w których miasto ma udziały, może sprawować te funkcje za pośrednictwem upoważnionych przez siebie przedstawicieli,
 • jest Szefem Obrony Cywilnej Miasta, który realizuje zadania określone odrębnymi przepisami,
 • kieruje urzędem przy pomocy kierownictwa urzędu oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu wydając zarządzenia, polecenia służbowe, a także podejmując i zatwierdzając rozstrzygnięcia,
 • wskazuje imiennie pierwszego i drugiego zastępcę burmistrza, a także określa szczegółowy zakres zadań i kompetencji burmistrza oraz spraw powierzonych zastępcom burmistrza, sekretarzowi i skarbnikowi.

Burmistrzowi Miasta Jarosławia przysługuje wyłączne prawo do:

 • kierowania bieżącymi sprawami miasta i reprezentowania go na zewnątrz,
 • podejmowania czynności należących do jego kompetencji w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 • powoływania i odwoływania zastępców burmistrza,
 • występowania z wnioskiem o powołanie i odwołanie skarbnika,
 • wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej,
 • udzielania pełnomocnictwa w sprawach należących do jego kompetencji,
 • składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności miasta,
 • przygotowania projektów uchwał rady,
 • określenia sposobu wykonywania uchwał,
 • przedkładania radzie sprawozdań z wykonania uchwał,
 • wykonywania budżetu,
 • dysponowania środkami pieniężnymi gminy,
 • reprezentowania miasta w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 • przekładania radzie wniosków oraz propozycji w sprawie wykorzystania mienia komunalnego,
 • wydawania zarządzeń wprowadzających regulaminy dotyczące działalności urzędu,
 • uczestnictwa w pracach związków i porozumień międzygminnych,
 • wykonywania innych zadań zastrzeżonych przepisami obowiązującego prawa oraz uchwałami rady miasta do kompetencji burmistrza.

Burmistrz podpisuje w szczególności:

 • dokumenty kierowane do naczelnych i centralnych organów administracji i władzy państwowej,
 • dokumenty kierowane do organów jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej,
 • dokumenty kierowane do organów kontroli specjalistycznej, w tym odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,
 • dokumenty kierowane do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty kierowane do służb, inspekcji i straży,
 • dokumenty związane ze współpracą zagraniczną, z wyjątkiem ustaleń o charakterze roboczym oraz prowadzonej w tym zakresie korespondencji elektronicznej,
 • dokumenty związane z wykonywaniem przez burmistrza funkcji kierownika urzędu oraz zwierzchnika w stosunku do jednostek organizacyjnych miasta,
 • dokumenty każdorazowo zastrzeżone przez burmistrza do jego podpisu,
 • zarządzenia, upoważnienia i pełnomocnictwa.

Burmistrz Miasta Jarosławia realizuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Jarosławia. W czasie nieobecności burmistrza, jego obowiązki oraz zadania przejmuje pierwszy zastępca burmistrza. W przypadku równoczesnej nieobecności burmistrza i pierwszego zastępcy burmistrza, obowiązki i kompetencje burmistrza przejmuje drugi zastępca burmistrza. W przypadku równoczesnej nieobecności burmistrza i zastępców burmistrza obowiązki i kompetencje burmistrza przejmuje sekretarz.

Burmistrz nadzoruje pracę komórek organizacyjnych urzędu:

 • Pionu Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Biura Burmistrza Miasta,
 • Rzecznika prasowego,
 • Biura Strategii i Pozyskiwania Funduszy,
 • Wieloosobowego stanowiska ds. obsługi prawnej,
 • Samodzielnego stanowiska ds. audytu,
 • Samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej i nadzoru właścicielskiego,
 • Samodzielnego stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Inspektora Ochrony Danych.


I zastępca burmistrza
ds. infrastruktury technicznej
 

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1, 37-500 Jarosław
tel. (+48) 16 624 87 00
e-mail:

Zadania i uprawnienia

 • zastępowanie Burmistrza Miasta Jarosławia w czasie jego nieobecności, wykonując zadania i obowiązki należące do jego kompetencji,
 • współpraca z Radą Miasta Jarosławia, komisjami oraz radami dzielnic,
 • zastępowanie II zastępcy burmistrza ds. infrastruktury społecznej w czasie jego nieobecności wykonując zadania i obowiązki należące do jego kompetencji,
 • reprezentowanie miasta oraz Urzędu Miasta Jarosławia na zewnątrz zgodnie z upoważnieniem burmistrza miasta,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz składanie oświadczeń woli w imieniu miasta w zakresie udzielonych upoważnień,

Do kompetencji I zastępcy burmistrza ds. infrastruktury technicznej należą:

 • działania strategiczne w zakresie rozwoju przestrzennego miasta oraz w zakresie polityki mieszkaniowej miasta, w tym rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz zarządzanie zasobem mieszkaniowym miasta,
 • określenie polityki gospodarowania nieruchomościami miasta,
 • planowanie programów rozwoju usług w zakresie infrastruktury komunalnej, w tym gospodarki wodno-ściekowej, ciepłowniczej oraz wypracowywanie polityki kształtowania cen za usługi komunalne,
 • działania strategiczne w zakresie komunikacji i transportu, w tym w zakresie organizacji lokalnego transportu publicznego oraz komunikacji miejskiej oraz w zakresie poprawy warunków dla ruchu pieszego i rowerowego, rozbudowa i usprawnienie systemu komunikacyjnego,
 • planowanie strategicznego rozwoju infrastruktury technicznej miasta oraz zarządzanie siecią dróg miejskich i inżynierią ruchu,
 • koordynacja przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez miasto lub z jego udziałem, w tym strategicznych projektów inwestycyjnych,
 • współpraca przy opracowywaniu i realizacji wieloletnich prognoz finansowych w zakresie prognoz inwestycyjnych,
 • współpraca z organizacjami i inwestorami, działającymi na rzecz budownictwa mieszkaniowego, w tym ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi oraz współpraca w zakresie inwestycji i remontów komunalnych miasta oraz polityki przestrzennej,
 • nadzór nad realizacją miejskich inwestycji mieszkaniowych i uzbrojenia terenów,
 • bieżący nadzór nad:

a) systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
b) utrzymaniem czystości w mieście, parkingów i cmentarzy komunalnych oraz współpraca ze Strażą Miejską w tym zakresie,
c) ochroną zabytków,

 • przy pomocy wydziałów (Wydział Infrastruktury Technicznej oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska) sprawuje nadzór merytoryczny w zakresie spraw prowadzonych przez spółki jednoosobowe oraz z udziałem miasta:
  a) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Jarosławiu,
  b) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.,
  c) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.,
  d) Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
  e) Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Jarosławiu Sp. z o.o.,
  f) SIM PODKARPACIE Sp. z o.o.
 • nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Jarosławia:
  a) Wydział Infrastruktury Technicznej,
  b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska,
  c) Wieloosobowego stanowiska ds. zamówień publicznych.


II zastępca burmistrza
ds. infrastruktury społecznej
mgr Patrycja Lachnik

Patrycja Lachnik - zastępca burmistrza miasta

 

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1, 37-500 Jarosław
pokój numer 11, I piętro

tel. (+48) 16 624 87 01
e-mail: patrycja.lachnik@um.jaroslaw.pl

Sylwetka II zastępcy burmistrza ds. infrastruktury społecznej

mgr Patrycja Lachnik - absolwentka Akademii

mgr Patrycja Lachnik - absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku politologia. Pracę zawodową rozpoczęła 1 lipca 1999 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu. Pracowała również w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, z którego 1 sierpnia 2010 roku przeszła do Urzędu Miasta Jarosławia. Pracując najpierw jako inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, następnie w Wydziale Spraw Społecznych i Obronnych, objęła w 2021 roku stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Spraw Społecznych i Obronnych. W okresie od 1 marca 2017 do 31 grudnia 2017 była zastępcą pełnomocnika do spraw informacji niejawnych, a od 1 czerwca 2018 roku pełnomocnikiem do spraw informacji niejawnych.

Zadania i uprawnienia

 • zastępowanie Burmistrza Miasta Jarosławia w przypadku równoczesnej nieobecności burmistrza miasta i I zastępcy burmistrza ds. infrastruktury technicznej, wykonując zadania i obowiązki należące do jego kompetencji,
 • zastępowanie I zastępcy burmistrza ds. infrastruktury technicznej w czasie jego nieobecności wykonując zadania i obowiązki należące do jego kompetencji,
 • współpraca z Radą Miasta Jarosławia, jej komisjami oraz radami dzielnic,
 • reprezentowanie miasta oraz Urzędu Miasta Jarosławia na zewnątrz zgodnie z upoważnieniem burmistrza miasta,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz składanie oświadczeń woli w imieniu miasta w zakresie udzielonych upoważnień.

Do kompetencji II zastępcy burmistrza ds. infrastruktury społecznej należą:

 • działania strategiczne w zakresie polityki społecznej miasta,
 • tworzenie warunków rozwoju społecznego i aktywności obywatelskiej, samoorganizacji, wdrażania innowacji społecznych, współodpowiedzialności oraz solidarności społecznej,
 • tworzenie warunków dla inicjatyw służących poprawie zaspokajania potrzeb mieszkańców w sferze usług społecznych oraz integracji społecznej i kulturowej,
 • zwiększenie spójności społecznej oraz wsparcie dla osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w przestrzeni publicznej,
  kształtowanie sieci placówek edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, poprawa ich dostępności oraz podnoszenie jakości ich oferty,
 • kształtowanie prozdrowotnych nawyków i postaw mieszkańców, zwiększanie ich aktywności fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia, skutkujące poprawą stanu zdrowia mieszkańców, w tym zdrowia psychicznego,
 • prowadzenie spraw w zakresie zarządzania usługami publicznymi w obszarze rozwoju społecznego, edukacji, zdrowia publicznego, pomocy społecznej,
 • prowadzenie przy pomocy podległych jednostek organizacyjnych, spraw z zakresu: współpracy z organizacjami pozarządowymi, działań na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz osób ze szczególnymi potrzebami, pomocy społecznej, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, edukacji, wychowania i opieki nad dzieckiem, zdrowia publicznego, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, równego dostępu do usług, współpraca w zakresie przygotowywania inwestycji i remontów placówek pomocy społecznej oraz edukacji, wychowania i opieki nad dzieckiem,
 • nadzór merytoryczny i współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi miasta: żłobkami miejskimi, jednostkami oświatowymi: miejskimi przedszkolami i szkołami podstawowymi, instytucjami kultury - Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Jarosławskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarosławiu, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Jarosławiu,
 • nadzorowanie pracy: Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych, Wydziału Oświaty i Sportu, Urzędu Stanu Cywilnego i Straży Miejskiej.

Sekretarz Miasta

mgr Marian Kwietniowski


Marian Kwietniowski - sekretarz miasta

Urząd Miasta Jarosławia

Rynek 1, 37-500 Jarosław

pokój numer 8, I piętro

tel. (+48) 16 624 87 05

e-mail: marian.kwietniowski@um.jaroslaw.pl

Sylwetka sekretarza miasta

mgr Marian Kwietniowski - absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu na kierunku administracja w zakresie administracja publiczna. Od kwietnia 1997 roku nieprzerwanie pracownik Urzędu Miasta Jarosławia na stanowiskach: podinspektor, inspektor wydziału ogólno - organizacyjnego oraz ogólno - administracyjnego. W latach  2015 - 2020 pełnił funkcję dyrektora kancelarii burmistrza miasta. Od października 2020 r. pełni funkcję koordynatora do spraw dostępności. 

Zadania i uprawnienia

Sekretarz przy wykonywaniu zadań działa w granicach określonych oddzielnymi zarządzeniami burmistrza oraz pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez burmistrza.

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 • zapewnienie właściwej organizacji urzędu oraz podejmowanie działań na rzecz jej doskonalenia, a także pełnienie nadzoru nad funkcjonowaniem urzędu, w tym organizacji pracy i obsługi interesantów,
 • współdziałanie, w sprawach dotyczących funkcjonowania urzędu, z burmistrzem, zastępcami burmistrza, skarbnikiem oraz - nie podlegających bezpośrednio nadzorowi - kierownikami komórek organizacyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych miasta,
 • kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej w urzędzie oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji i dokumentacji,
 • koordynowanie, wymagających tego, działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu,
 • składanie oświadczeń woli w imieniu miasta, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 • koordynowanie działań związanych z przebiegiem kontroli zewnętrznych,
 • prowadzenie spraw skarg i wniosków mieszkańców oraz ewidencji w tym zakresie,
 • prowadzenie książki kontroli zewnętrznych i współpraca z organami kontroli zewnętrznej,
 • reprezentowanie miasta w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z burmistrzem,
 • realizowanie, we współdziałaniu z pozostałymi członkami kierownictwa urzędu oraz kierownikami komórek organizacyjnych, polityki zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie mieniem urzędu i dysponowanie środkami pieniężnymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
 • rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji urzędu,
 • nadzór nad obsługą organizacyjno-administracyjną rady i rad dzielnic,
 • nadzór nad wykonywaniem czynności związanych z organizacją wyborów,referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych,
 • nadzór nad obowiązkiem tworzenia tekstów ujednoliconych dla wszystkich regulacji, w szczególności uchwał Rady Miasta Jarosławia i zarządzeń burmistrza oraz ich upubliczniania w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • pełnienie nadzoru nad realizacją strategii rozwoju miasta oraz strategii sektorowych/funkcjonalnych,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez burmistrza,
 • nadzorowanie pracy: Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem.

 

Skarbnik Miasta

mgr Katarzyna Czuba

Katarzyna Czuba - Skarbnik Miasta

Urząd Miasta Jarosławia

Rynek 1, 37-500 Jarosław

pokój numer 15, I piętro

tel. (+48) 16 624 87 07

e-mail: katarzyna.czuba@um.jaroslaw.pl

Sylwetka skarbnika miasta

mgr Katarzyna Czuba - absolwentka Politechniki Lubelskiej na Wydziale Zarządzania, kierunek - zarządzanie, specjalizacja - zarządzanie finansami. Pracę zawodową w Urzędzie Miasta Jarosławia rozpoczęła 1 lipca 2011 roku poznając specyfikę pracy na różnych stanowiskach, począwszy od pracownika II stopnia wykonującego zadania w ramach robót publicznych, aż po głównego specjalistę w Wydziale Finansowo-Księgowym. Była upoważniona do kontrasygnowania czynności prawnych, które mogły powodować powstawanie zobowiązań pieniężnych Gminy Miejskiej Jarosław i wchodzących w zakres działalności jednostki.

Zadania i uprawnienia

Skarbnik jest głównym księgowym budżetu miasta i wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej miasta.

Do zakresu spraw powierzonych skarbnikowi miasta należy:

 • opracowywanie projektów budżetu miasta Jarosławia i wieloletniej prognozy finansowej miasta,
 • prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wyróżnianie zadań strategicznych na każdym etapie projektowania budżetu miasta/wieloletniej prognozy finansowej miasta i w sprawozdawczości budżetowej,
 • opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu miasta,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • opiniowanie projektów uchwał rady miasta i zarządzeń burmistrza w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych,
 • nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi miasta, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zgodnie z upoważnieniami otrzymanymi od burmistrza,
 • nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych według graficznego schematu organizacyjnego urzędu,
 • współdziałanie z innymi członkami kierownictwa urzędu oraz kierownikami komórek organizacyjnych urzędu w zakresie powierzonych spraw,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez burmistrza, w granicach określonych pełnomocnictwami i otrzymanymi upoważnieniami,
 • możliwość udzielania upoważnień do kontrasygnowania oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

Skarbnik jest odpowiedzialny za realizację obowiązków i zadań w zakresie: prowadzenia rachunkowości urzędu, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Skarbnik miasta kieruje Wydziałem Finansowo-Księgowym.

Metryka informacji

Opublikował: Barbara Brzezinska

Data publikacji: 2024-06-17 15:00:01

Data Użytkownik Zmiany Zapisane wersje
2024-06-17 14:59:22 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu Wersja aktualnie wyświetlana
2024-06-17 14:58:08 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-17 14:56:43 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-12 10:57:16 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-11 09:41:25 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-11 09:34:11 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-11 07:48:10 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-10 11:47:21 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-10 07:35:04 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-06 11:26:16 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-04 07:58:31 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-04 07:57:15 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-04 07:55:55 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-04 07:53:24 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-04 07:52:12 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-04 07:50:57 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-04 07:49:42 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-04 07:46:43 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-04 07:36:23 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-04 07:35:20 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-03 14:29:54 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-03 14:28:37 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-03 14:26:43 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-03 14:23:46 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-03 12:56:50 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-03 07:40:16 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-05-28 14:21:26 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-05-28 14:13:05 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-05-24 15:38:32 Bartosz Goździk Edycja dokumentu
2024-01-15 10:11:10 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2024-01-15 10:08:53 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-08-25 12:33:35 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-08-25 12:16:03 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-08-25 10:44:31 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-08-25 09:55:31 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-08-25 09:53:19 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-08-25 09:45:38 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-08-25 09:32:30 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-08-25 08:24:48 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-04-20 11:04:58 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-04-20 10:34:35 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-04-05 07:27:01 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-04-04 12:59:49 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-04-04 12:41:26 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-04-04 12:39:14 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-04-04 12:36:21 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-04-04 12:32:45 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-04-04 09:40:28 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-04-04 08:51:47 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-03-25 10:59:51 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-01-12 09:47:28 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-08-13 08:36:20 Monika Sadurska Edycja dokumentu
2021-08-13 08:30:15 Monika Sadurska Edycja dokumentu
2021-08-13 08:29:40 Monika Sadurska Edycja dokumentu
2021-05-20 12:52:05 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-05-20 12:51:02 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-05-18 09:26:44 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-05-18 09:25:47 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-05-18 09:18:34 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-05-13 08:36:48 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-05-13 08:33:26 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-05-13 08:29:46 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-03-25 00:00:00 Barbara Brzezińska Utworzenie dokumentu