Data utworzenia: 2022-03-15

Zadania i uprawnieniaDo zadań i kompetencji Burmistrza Miasta Jarosławia należy wykonywanie uchwał Rady Miasta Jarosławia oraz realizacja zadań Gminy Miejskiej Jarosław określonej przepisami prawa, w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Jarosławia,
 • określenie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • kierowanie bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Burmistrz miasta:

 • jest kierownikiem Urzędu Miasta Jarosławia,
 • określa w regulaminie organizacyjnym organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Jarosławia,
 • powierza zastępcom burmistrza, skarbnikowi oraz sekretarzowi prowadzenie określonych spraw miasta w swoim imieniu,
 • opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe,
 • zarządza ewakuacją z obszarów bezpośrednio zagrożonych,
 • wydaje przepisy porządkowe, w przypadku niecierpiących zwłoki,
  składa oświadczenia woli w imieniu miasta w zakresie zarządu mieniem,
 • przygotowuje projekt budżetu miasta,
 • ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową miasta,
 • koordynuje strategiczny rozwój miasta, w tym programowanie i planowanie jego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz prowadzenia analiz na temat sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i raportu o stanie miasta,
 • koordynuje przygotowanie i realizację wieloletnich planów oraz programów rozwoju zmierzających do osiągnięcia strategicznych celów miasta,
 • promuje i prowadzi politykę rozwoju miasta, jako miasta atrakcyjnego dla ludzi młodych oraz dla biznesu,
 • koordynuje współpracę miasta z partnerami zagranicznymi i miastami partnerskimi, a także uczestnictwo miasta w międzynarodowych i krajowych sieciach współpracy miast i regionów,
 • prowadzi politykę informacyjną miasta,
 • pełni funkcję administratora danych osobowych,
 • pełni funkcje zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach miasta,
 • prowadzi nadzór właścicielski nad spółkami prawa handlowego, w których miasto posiada udziały,
 • zabezpiecza interes miasta w spółkach prawa handlowego z udziałem miasta, w tym prowadzi sprawy dotyczące tworzenia spółek prawa handlowego z udziałem miasta oraz przystępowania i występowania miasta do.ze spółek prawa handlowego, a także gospodarowania udziałami stanowiącymi własność miasta,
 • koordynuje ocenę wiarygodności kredytowej miasta.

Burmistrzowi Miasta Jarosławia przysługuje wyłączne prawo do:

 • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miasta Jarosławia,
 • emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miasta Jarosławia,
 • dokonywania wydatków budżetowych,
 • zgłaszania propozycji zmian w budżecie miasta,
 • dysponowania rezerwami budżetu miasta,
 • blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Burmistrz ma prawo między innymi do:

 • wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej,
 • upoważniania zastępców burmistrza lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych,
 • upoważniania zastępców samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez burmistrza osobą do składania oświadczeń woli w imieniu miasta w zakresie zarządu mieniem.

Burmistrz Miasta Jarosławia ma obowiązek:  

 • ogłaszania uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
 • informowania mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania środków budżetowych,
 • przedkładania wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwał Rady Miasta Jarosławia,
 • powołania oraz odwołania swoich zastępców.

Burmistrz Miasta Jarosławia realizuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Jarosławia.


Burmistrz nadzoruje pracę komórek organizacyjnych urzędu:

 • Pionu Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Biura Burmistrza Miasta,
 • Rzecznika prasowego,
 • Biura Strategii, Pozyskiwania Funduszy i Obsługi Inwestora,
 • Wieloosobowego stanowiska ds. obsługi prawnej,
 • Samodzielnego stanowiska ds. audytu,
 • Samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej i nadzoru właścicielskiego,
 • Samodzielnego stanowiska ds. BHP,
 • Inspektora Ochrony Danych.