POLITYKA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

1. Organizacja jest jednostką, która ma za zadanie w szczególności realizować zadania ustawowe i w związku z realizacją tych zadań jest zobowiązana do zapewnienia poufności, integralności oraz dostępności danych, w tym danych osobowych, które przetwarza w wyżej wymienionych celach. Wszystkie czynności przetwarzania, które organizacja wykonuje są realizowane w oparciu o wartości będące fundamentem misji oraz celów organizacji. Zapewnienie ciągłości działania kluczowej usługi łącznej o nazwie "Zachowanie bezpieczeństwa informacji w zakresie realizacji zadań publicznych" jest wpisane również w strategię organizacji.

2. Organizacja jako podmiot odpowiedzialny za realizację kluczowej usługi łącznej o nazwie "Zachowanie bezpieczeństwa informacji w zakresie realizacji zadań publicznych" uwzględniając wymogi prawne zobowiązuje się do:

     1) przygotowania, utrzymania, przeglądania i doskonalenia procedur SZCD,

     2) odtworzenie kluczowych usług w przypadku wystąpienia zakłócenia,

     3) zapewnienie niezbędnych zasobów do utrzymania SZCD,

     4) wdrożenia działań zmniejszających ryzyko wystąpienia zakłóceń,

     5) sprawnego komunikowania niniejszej Polityki Ciągłości działania oraz aktualnych Planów Ciągłości Działania,

     6) utrzymania współpracy z dostawcami usług, w tym ekspertami technicznymi, którzy są kluczowi dla zapewnienia realizacji Planów Ciągłości Działania.

3. Polityką Ciągłości Działania związani są wszyscy pracownicy organizacji, a także wyznaczeni przez organizację dostawcy usług, w tym eksperci techniczni.

4. Zespół ds. Zarządzania Ciągłości Działania odpowiada za koordynowanie działań organizacji zarówno w trakcie wystąpienia zakłócenia, jak i warunkach bieżącej działalności organizacji. Zespół odpowiada także za aktualność wszystkich ustanowionych Planów Ciągłości Działania, w tym uczestniczy w przeglądzie zarządzania SZCD.

5. Najwyższe kierownictwo sprawuje nadzór w zakresie funkcjonowania SZCD.

6. Ćwiczenia i testy są przeprowadzane zgodnie z ustalonym przez organizację harmonogramem.

7. Pracownicy są szkoleni w ustalonych odstępach czasu, tak by w sytuacji wystąpienia zakłócenia każdy z pracowników organizacji wiedział jaka jest jego rola i odpowiedzialność w SZCD.

8. Polityka Ciągłości działania jest dostępna dla stron zainteresowanych w udokumentowanej formie, a także jest komunikowana na wszystkich szczeblach struktury organizacji.

POLITYKA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA