Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław

Data utworzenia: 2021-04-24

Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław - podstawa prawna wraz z informacjami


Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta Jarosławia co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Miasta Jarosławia rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. 

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, po czym odbywa się nad nim debata. 

W debacie nad raportem, oprócz radnych, głos mogą również zabrać mieszkańcy w myśl art. 6 ww. ustawy. 

Jednak dopuszczenie do głosu podczas debaty nad raportem jest uwarunkowane koniecznością pisemnego zgłoszenia do przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia, popartego w przypadku Gminy Miejskiej Jarosław, podpisami co najmniej 50 mieszkańców. 

Zgłoszenie wraz z podpisami powinno trafić do biura rady najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. 

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia do przewodniczącego rady. Podczas debaty głos może zabrać 15 mieszkańców Jarosławia, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.