Data utworzenia: 2021-05-03 11:31:22

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 

Nazwa skrócona Pełna nazwa
BIP Biuletyn Informacji Publicznej
CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
RDO
Rejestr Dowodów Osobistych
PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Dz.U. Dziennik Ustaw
PUW Podkarpacki Urząd Wojewódzki
RIO Regionalna Izba Obrachunkowa
PE Parlament Europejski
SKO
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny
APP
Akta Planowania Przestrzennego
PKW Państwowa Komisja Wyborcza
MKW Miejska Komisja Wyborcza
OKW
Obwodowa Komisja Wyborcza
JST Jednostka Samorządu Terytorialnego
SWZ Specyfikacja Warunków Zamówienia
NGO skrót z ang. non governmental organisations oznaczający organizacje pozarządowe
NIK Najwyższa Izba Kontroli
BMJ, B
Burmistrz Miasta Jarosławia
UMJ Urząd Miasta Jarosławia
GMJ Gmina Miejska Jarosław
RMJ Rada Miasta Jarosławia
ZB1 I zastępca burmistrza miasta ds. infrastruktury technicznej
ZB2 II zastępca burmistrza miasta ds. infrastruktury społecznej
SE Sekretarz Miasta
SK Skarbnik Miasta
WIT Wydział Infrastruktury Technicznej
GKN Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska
ZP Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych
SO Wydział Spraw Społecznych i Obronnych
WOS Wydział Oświaty i Sportu
SM Straż Miejska
BBM Biuro Burmistrza Miasta
RZP
Rzecznik Prasowy Burmistrza
AU
Samodzielne stanowisko ds. audytu
KW
Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i nadzoru właścicielskiego
BSFiOI Biuro Strategii, Pozyskiwania Funduszy i Obsługi Inwestora
IOD Inspektor Ochrony Danych
RP Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi prawnej
OA Wydział Organizacyjno-Administracyjny
USC Urząd Stanu Cywilnego
ICZM Informatyczne Centrum Zarządzania Miastem
BHP Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
FK Wydział Finansowo-Księgowy
IN Pion Ochrony Informacji Niejawnych
RDOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

...

[...]

wielokropek używany dla oznaczenia fragmentów pominiętych ze względu na ograniczenia techniczne (np. zbyt długi tytuł)
JRS Jarosławska Rada Seniorów
CKiP Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
JOKiS
Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki
MBP
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
PJM
Polski Język Migowy
MOF
Miejski Obszar Funkcjonalny

Metryka informacji

Data wytworzenia informacji: 2021-03-25

Data publikacji: 2021-03-25 10:53:00

Data Użytkownik Zmiany Zapisane wersje
2024-02-22 15:21:40 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu Wersja aktualnie wyświetlana
2024-02-22 15:17:35 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2024-02-08 09:11:09 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2023-10-09 09:59:42 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2023-08-25 10:21:02 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2023-07-27 09:38:00 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2023-07-27 09:36:06 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-11-09 08:01:27 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-09-13 11:21:18 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-09-13 11:18:16 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-09-13 11:17:25 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-09-10 11:46:28 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-07-13 12:27:14 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-07-07 10:17:11 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-07-07 10:03:03 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-05-07 14:34:57 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-05-03 19:27:12 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-05-03 11:31:22 Barbara Brzezińska Utworzenie dokumentu