Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (Dz.U.2022.559) wyłącza się z publikacji informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz miejscu położenia nieruchomości wymienionych w części B tego oświadczenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jarosławia jest Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby: Rynek 1, 37-500 Jarosław;
2) z administratorem – Burmistrzem Miasta Jarosławia można się skontaktować za pomocą e-mail: sekretariat@um.jarosław.pl, telefonicznie: 16 624-87-01 lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
3) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych-Zbigniewa Piskorza, z którym może się Pani Pan skontaktować poprzez e:mail: iod@um.jaroslaw.pl, telefonicznie: 16 624-87-31 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją zasady jawności życia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1, lit. c ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego oraz na podstawie art. 24h i 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
5) Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
7) Pani/Pana jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych (część A) zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
8) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich);
9)w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do żądania sprostowania,
• prawo do żądania usunięcia danych,
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
10) wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO;
11) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
12) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest naruszenie przepisów prawa, co może skutkować konsekwencjami zawartymi w art. 24k ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
13) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.