Data utworzenia: 2024-02-12 16:23:39

Urząd Miasta Jarosławia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miasta Jarosławia.

Nazwa podmiotu publicznego: Urząd Miasta Jarosławia

Status pod względem zgodności z ustawą: częściowo zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:

1. używanie linków w postaci: „więcej” albo „tutaj”, 
2. brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści.
 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 
1. wersję kontrastową, 
2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu, 
3. wyróżnienie odnośników/przekierowań, 
4. sukcesywne publikowanie plików pdf w wersji edytowalnej, 
5. podświetlane linki, 
6. prosty, zrozumiały język,

7. zaawansowaną wyszukiwarkę,

8.serwis jest dostosowany do obsługi na urządzeniach mobilnych - automatycznie dostosowuje się do wielkości oraz rozdzielczości ekranu, został zbudowany w oparciu o Responsive Web Design (RWD),

9. nagrania z sesji są wyposażone w transkrypcję dźwięku na tekst i pochodzą z aplikacji POSIEDZENIA.pl dostępnej pod adresem www.miastojaroslaw.posiedzenia.pl


Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2021-05-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-10

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-06-10

Osoba odpowiedzialna za treść deklaracji: Barbara Brzezińska

Deklarację sporządzono na podstawie: samoocena przeprowadzona przez Urząd Miasta Jarosławia (własna).

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: brak.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Barbara Brzezińska

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: barbara.brzezinska@um.jaroslaw.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 16 624 87 53

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia mają zastosowanie przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Skarga rozpatrywana jest przez podmiot, który odmówił zapewnienia dostępności cyfrowej w terminie miesiąca od jej otrzymania. 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – link do strony www.rpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Aleje Solidarności 77 
00-090 Warszawa 
biurorzecznika@brpo.gov.pl 
INFOLINIA 800 676 676 
poniedziałki 10.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-16.00 

 


Dostępność architektoniczna:

Siedziba Urzędu Miasta Jarosławia: 

  • Rynek 1 - ratusz,
  • Rynek 6 – kamienica Gruszewiczów.

Obie siedziby są obiektami zabytkowymi, położonymi w zabytkowej strefie śródmieścia, usytuowane względem siebie w bliskim sąsiedztwie (około 50 m).

Opis dostępności wejścia do budynków i przechodzenia przez obszary kontroli

Do siedziby Urzędu Miasta Jarosławia - Rynek 1 prowadzą dwa wejścia: główne od strony Muzeum–Kamienica Orsettich i Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu oraz zabytkowej XVII-wiecznej studni. Wejścia usytuowane są na poziomie chodnika, posiadają ograniczenia w zakresie dostępności. Występują niewielkie progi, a drzwi wejściowe nie spełniają minimalnej szerokości (90 cm), dodatkowo ich otwarcie wymaga użycia siły. Przy wejściu od strony muzeum i centrum znajdują się drzwi wahadłowe (odległość 1 metra).

Tymczasowo wejście od zabytkowej studni jest nieodstępne.

Do siedziby Urzędu Miasta Jarosławia - Rynek 6 prowadzą dwa wejścia: od strony Muzeum-Kamienica Orsettich i Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu oraz dziedzińca kamienicy, w której usytuowane są pomieszczenia urzędu. Wejście od strony muzeum i centrum jest na poziomie chodnika, posiada ograniczenia w zakresie dostępności. Występuje niewielki próg, a drzwi nie spełniają minimalnej szerokości (90 cm), ich otwarcie wymaga użycia siły. Dodatkowo po wejściu do budynku w odległości 10 metrów znajdują się kolejne drzwi - wahadłowe. Wejście od strony dziedzińca wyposażone jest w schody (4 stopnie).

Przy drzwiach do siedziby urzędu - Rynek 1 oraz Rynek 6 - zamontowany jest, na odpowiedniej wysokości, dzwonek umożliwiający osobom z dysfunkcjami kontakt z pracownikami. Przed wejściami do budynków dostępny jest domofon.

Punkt informacyjny – kancelaria ogólna – z czterema stanowiskami obsługi interesanta w różnych zakresach merytorycznych, znajduje na parterze budynku przy Rynek 1, pokój numer 2.

Od 1 października 2021 roku uruchomiony został punkt informacyjny Urzędu Miasta Jarosławia, usytuowany na parterze ratusza przy wejściu głównym w celu usprawnienia obsługi klientów urzędu (udzielanie informacji o miejscu i sposobie załatwienia danej sprawy, przyjmowanie podań, wniosków, pism).

Dla osób z dysfunkcjami ruchowymi, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze budynku Rynek 1. Jednocześnie zapewniona jest komunikacja z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu. 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek główny jest budynkiem czterokondygnacyjnym, budynek przy Rynku 6 - pięciokondygnacyjnym. Budynki nie są wyposażone w windy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku Rynek 1. Wewnętrzna komunikacja pionowa pomiędzy kondygnacjami odbywa się przy wykorzystaniu schodów, posiadających zainstalowane poręcze. Na schodach znajdują się taśmy ostrzegawcze (oznaczeniowe) i antypoślizgowe. Na poszczególnych kondygnacjach zachowane są ciągi komunikacyjne.

Budynek - Rynek 1 wyposażony został w krzesło ewakuacyjne służące do transportu osób o ograniczonej zdolności poruszania się - osób z niepełnosprawnościami, szczególnymi potrzebami, starszych, itp.

Krzesło usytuowane jest na trzeciej kondygnacji budynku, a miejsce przechowywania oznaczone zostało tabliczką informacyjną.

W budynku (Rynek 1) na parterze, w pokoju numer 2, usytuowane zostało krzesło schodowe służące do transportu osoby ze szczególnymi potrzebami na wyższe kondygnacje.

Budynek - Rynek 6 również został wyposażony w krzesło ewakuacyjne służące do transportu osób o ograniczonej zdolności poruszania się, które usytuowano na trzeciej kondygnacji.

Opis dostosowań

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również pochylni bądź platform, umożliwiających korzystanie z wyższych kondygnacji.

W budynkach usytuowane są plany tyflograficzne Rynku 1 oraz Rynku 6 w języku polskim oraz w alfabecie Braille'a, a także tabliczki informacyjne (tylko na parterze), zawierające nazwę pomieszczenia bądź opis miejsca (np. wyjście, schody), w języku polskim oraz w alfabecie Braille'a.

Plany tyflograficzne rozmieszczone są przy wejściu do obu budynków. Zawierają nazwę urzędu, rzut parteru z zaznaczonymi pomieszczeniami oraz oznaczenie wyróżniającym się kolorem miejsca lokalizacji osoby czytającej w formule "tu jesteś". Opisy w alfabecie Braille'a są zgodne z obowiązującymi standardami. 

W Urzędzie Miasta Jarosławia z myślą o osobach ze spektrum autyzmu zostały wprowadzone "ciche godziny". Obowiązują w każdy piątek od godziny 13.30 do godziny 15.30. W tym czasie, chcąc ograniczyć bariery w codziennym funkcjonowaniu osób ze spektrum autyzmu, są wyłączane odbiorniki radiowe, redukowane jest oświetlenie, ograniczana zbędna komunikacja w strefie obsługi interesantów oraz wyciszane aparty telefoniczne.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami są dostępne na ul. Opolskiej (parking, w odległości od budynku ratusza 120 metrów) oraz ul. Spytka (w odległości od budynku ratusza 130 metrów).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach

Do budynków oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Urząd Miasta Jarosławia zapewnia usługę polegającą na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego. Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Treści są tłumaczone na Polski Język Migowy.

W celu skorzystania z tłumacza języka migowego online należy kliknąć w graficzny przycisk (ikonkę) "Tłumacz języka migowego" z symbolem dwóch migających rąk, znajdujący się w menu przedmiotowym Biuletynu Informacji Publicznej widocznym z lewej strony. Przycisk przekieruje do połączenia z tłumaczem. Przekierowanie jest również możliwe poprzez kliknięcie w www.tlumacz.migam.org

Informacja o usłudze tłumacza języka migowego online jest również dostępna w zakładce "Informacje dla osób z niepełnosprawnościami" dostępnej pod linkiem.

Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Urzędu Miasta Jarosławia w Polskim Języku Migowym są dostępne poprzez graficzny przycisk (ikona) "Informacja o funkcjonowaniu Urzędu Miasta Jarosławia w PJM" z symbolem migających rąk, znajdujący się w menu przedmiotowym Biuletynu Informacji Publicznej widocznym z lewej strony lub poprzez kliknięcie w film informujący o funkcjonowaniu Urzędu Miasta Jarosławia w PJM.

Aplikacje mobilne:

Urząd Miasta Jarosławia udostępnia następujące aplikacje mobilne:

eUrząd Jarosław w wersji dla systemu Android.

Metryka informacji

Autor: Bartosz

Data wytworzenia informacji: 2024-04-11 19:03:00

Opublikował: Barbara Brzezinska

Data publikacji: 2024-06-18 09:44:45

Data Użytkownik Zmiany Zapisane wersje
2024-06-10 09:53:06 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu Wersja aktualnie wyświetlana
2024-06-10 08:17:22 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-04-13 00:10:18 Bartosz Goździk Edycja dokumentu
2024-04-11 19:04:46 b Edycja dokumentu
2024-04-11 19:03:50 b Edycja dokumentu
2024-02-15 19:15:05 Admin Edycja dokumentu
2024-02-14 19:09:06 Admin123 Edycja dokumentu
2024-02-14 14:57:35 Admin123 Edycja dokumentu
2024-02-12 16:25:23 Admin Edycja dokumentu
2024-02-12 16:23:39 Admin Utworzenie dokumentu