Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych

Data utworzenia: 2021-04-24

Informacja dotycząca udostępniania aktów normatywnych i innych aktów prawnych

Urząd Miasta Jarosławia udostępnia nieodpłatnie Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia, jak również zbiór aktów prawa miejscowego Gminy Miejskiej Jarosław:

  • do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia www.bip.miastojaroslaw.pl,
  • w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław – infomat usytuowany w holu na parterze budynku ratusza. 

Urząd Miasta Jarosławia prowadzi również zbiór aktów prawa miejscowego wraz ze skorowidzami, ustanowionych przez Radę Miasta Jarosławia. Są one dostępne nieodpłatnie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia oraz do wglądu w godzinach pracy w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia – ul. Rynek 1, ratusz, pokój nr 27, II piętro – Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Biuro Obsługi Rady Miasta Jarosławia. 


Wydruk, wykonanie kserokopii aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest odpłatne na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 117/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie  ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego zawartego w dziennikach urzędowych i zbiorach aktów prawa miejscowego udostępnianych do wglądu w Urzędzie Miasta Jarosławia. 
  
Zarządzenie nr 117/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia wraz z wnioskiem o udostępnienie wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego zawartego w dziennikach urzędowych i zbiorach aktów prawa miejscowego udostępnianych do wglądu w Urzędzie Miasta Jarosławia są dostępne w plikach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu wydania wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jarosławia jest Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby: Rynek 1, 37-500 Jarosław;
2) z administratorem - Burmistrzem Miasta Jarosławia można się skontaktować za pomocą e-mail: sekretariat@um.jaroslaw.pl, telefonicznie: 16 624-87-01 lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
3) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e:mail: iod@um.jaroslaw.pl, telefonicznie: 16 624-87-31 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4) z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
5) administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w celu wydania wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego;
6) Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego w punkcie nr 3 oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (kategoria BE5);
7)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Poczcie Polskiej) lub na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania (np. przekazane firmie zewnętrznej prowadzącej obsługę serwisową i informatyczną systemu wykorzystywanego w Urzędzie Miasta Jarosławia);
8)Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich);
9)w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
•prawo dostępu do danych osobowych,
•prawo do żądania sprostowania,
•prawo do żądania usunięcia danych,
•prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
•prawo do przenoszenia danych,
•prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
10) wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO;
11)w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Jarosławia Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
12) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym - do dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. wydania wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego;
13) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.