Nabór do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miejskiej Jarosław

Data utworzenia: 2024-05-27

Informujemy o stałym naborze do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miejskiej Jarosław

Kandydat na członka rady nadzorczej musi spełniać wymagania: 


1. których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,  

2. korzystać z praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 

3. nie podlegać ograniczeniom i/lub zakazom zajmowania stanowiska członka Rady Nadzorczej w spółkach prawa handlowego, określonych w przepisach prawa, 

4. posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z finansami, prawem, zarządzaniem i marketingiem, funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, nadzorem właścicielskim lub doświadczenie branżowe związane z działalnością danej spółki,

Osoby zainteresowane umieszczeniem swojego zgłoszenia w bazie kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miejskiej Jarosław spełniające powyższe warunki, prosimy o  zapoznanie się z treścią Zarządzenia nr 471/2019 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad Nadzoru Właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Gminy Miejskiej Jarosław, dostarczenie lub przesłanie wypełnionego załącznika nr 2 i 4 ww. zarządzenia do Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław.

Do kwestionariusza osobowego kandydata należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego minimum wyższe wykształcenie oraz dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienie do pełnienia funkcji członka organu nadzorczego.

Termin składania dokumentów umożliwiających wpis do bazy jest nieograniczony.
 
Informacja potwierdzająca rejestrację lub odmowę jej dokonania w bazie kandydatów zostanie przesłana na adres mailowy wskazany w kwestionariuszu. 

Rejestracja w bazie kandydatów nie gwarantuje powołania do rady nadzorczej, a jedynie stwarza taką możliwość.

Odpowiedzi na ewentualne pytania udziela Sekretarz Miasta lub pracownik zatrudniony na stanowisku ds. kontroli wewnętrznej i nadzoru właścicielskiego Urzędu Miasta Jarosławia 16 624 87 01, 16 624 87 05.

Metryka informacji

Autor: Barbara Brzezinska

Data wytworzenia informacji: 2024-05-14 11:51:00

Opublikował: Admin

Data publikacji: 2024-05-27 18:52:00