Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

Data utworzenia: 2021-11-30

Zasady i tryb anonimowego zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących w Urzędzie Miasta Jarosławia określa "Regulamin przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami oraz ochrony osób dokonujących zgłoszenia obowiązujący w Urzędzie Miasta Jarosławia".

Zgłoszenia dokonywane mogą być przez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Urzędzie Miasta Jarosławia w następujący sposób:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: sygnalisci@um.jaroslaw.pl, w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać członkowi komisji osobiście lub telefonicznie,

2) za pośrednictwem przeznaczonego do tego bezpiecznego, szyfrowanego i poufnego serwisu SYGNANET_UM Jaroslaw.pl dedykowanego do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów, link do serwisu: sygnanet.pl/umjaroslaw

3) listownie na adres Urzędu Miasta Jarosławia w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "poufne-zgłoszenie nieprawidłowości", zaadresowanej do komisji odpowiedzialnej za prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszeń,

4) osobiście lub telefonicznie do członka komisji, nr telefonu 16 624 89 90, który dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu, nagrania rozmowy,

5) poprzez wrzucenie pisma do skrzynki na listy pn. "Zgłoszenie nieprawidłowości" zamieszczonej na parterze Urzędu Miasta Jarosławia. Skrzynkę należy opróżniać systematycznie w każdy poniedziałek, środę i piątek. Z czynności opróżniania skrzynki sporządzany jest protokół,

6) wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
Zarządzenie nr 419/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia w Urzędzie Miasta Jarosławia Regulaminu przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami oraz ochrony osób dokonujących zgłoszenia

 

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że: 

1) administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jarosławia jest Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby: Rynek 1, 37-500 Jarosław;

2) z administratorem – Burmistrzem Miasta Jarosławia można się skontaktować za pomocą e-mail: sekretariat@um.jaroslaw.pl, telefonicznie: 16 624 87 01 lub  pisemnie na adres siedziby administratora;

3) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@um.jaroslaw.pl, telefonicznie: 16 624 87 31 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;

4) administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (zgodnie z art. 6 lit. c RODO) / lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) /lub dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się Pan/i na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w punkcie 4 oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych oraz  z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, kat. B5;

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  lub zawartych przez administratora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

7) Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazywane  do  państw  spoza  Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich);

8) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do żądania sprostowania,
  • prawo do żądania usunięcia danych,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
9) wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO;

10) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Jarosławia Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

11) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpoczęcia czynności związanych z rozpatrzeniem zgłoszonej nieprawidłowości zgodnie z pkt. 4 powyżej;

12) w przypadku niepodania danych nie zostanie Pani/Pan poinformowana/y o przyjęciu zgłoszenia ani jego rozpatrzeniu. Brak danych może utrudnić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, (jeśli np. zajdzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji o opisanym zdarzeniu);

13) Pani/ Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.