Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji kierowanej do Burmistrza Miasta Jarosławia może być w szczególności żądanie zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego
lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji burmistrza.

Nadawca petycji


Petycje mogą składać:
 • obywatel lub grupa obywateli,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorcy,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje.

Można to zrobić w interesie:

 • publicznym, czyli wszystkich obywateli,
 • podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,
 • innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą.

Składanie petycji


Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-puap lub e-mail).

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji – w wypadku petycji indywidualnych to imię i nazwisko, miejscowość z kodem pocztowym, ulica z numerem domu i lokalu; w wypadku petycji zbiorowych, np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób, to nazwa każdego z tych podmiotów i dane osoby je reprezentującej, a także adres zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;
 • wskazanie adresata petycji;
 • określenie przedmiotu petycji.

Anonimy nie są rozpatrywane.

 • petycja składana w formie pisemnej musi być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;
 • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

Petycje można składać:

 • za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@um.jaroslaw.pl,
 • za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław,
 • składając osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia, parter, pokój numer 2.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA WNOSZĄCYCH PETYCJE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że: 
 1. administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jarosławia jest Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby:  Rynek 1, 37-500 Jarosław. Kontakt z administratorem za pomocą e-mail: sekretariat@um.jaroslaw.pl, telefonicznie 16 624 87 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@um.jaroslaw.pl  lub telefonicznie: 16 624 87 31; 
 3. administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  w celu rozpatrzenia składanej przez Panią/Pana petycji. W zakresie danych wykraczających poza niezbędne (dodatkowe dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail), jeśli zostały przez Panią/Pana podane w celu ułatwienia kontaktu do rozpatrzenia petycji, podstawą ich przetwarzania jest świadomie i dobrowolnie udzielona zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie tych danych oznacza zgodę na ich przetwarzanie;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego w pkt. 3, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy zgodnie z kategorią archiwalną „A”,    
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych w celu świadczenia określonych w umowie usług (np. serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych);
 6. w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawienia). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza niezbędne – numeru telefonu, adresu e-mail. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Jarosławia Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie petycji. Podanie przez Panią/Pana danych kontaktowych tj. numeru telefonu lub/i adres e-mail jest dobrowolne, odbywa się na podstawie udzielonej zgody i ma na celu usprawnienie komunikacji.

 

Petycje opublikowane do roku 2020, w tym również zbiorcze informacje o petycjach rozpatrzonych na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, są dostępne w zasobach archiwalnych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia:

1. petycje opublikowane w latach 2015-2019,

2. petycje opublikowane  w roku 2020.