Data utworzenia: 2022-03-10

Geoportal to portal internetowy zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych, tj. do usług dotyczących danych przestrzennych.

Geoportale umożliwiają w szczególności korzystanie z usług wyszukiwania, przeglądania, pobierania i przekształcania danych przestrzennych. Spełniają one istotną rolę w infrastrukturach danych przestrzennych (infrastrukturach informacji przestrzennej).

Poniższa ortofotomapa, dane państwowego rejestru nazw geograficznych, topograficznej bazy danych, mapy topograficznej oraz ewidencji gruntów i budynków, są materiałem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Starostę Jarosławskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1287 z późn. zm.).
Mapy zagrożenia powodziowego, będące źródłem prezentowanych danych, sporządzone zostały przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469 z późn. zm.) w ramach projektu pt. „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu państwa.

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Miasta Jarosław