Data utworzenia: 2021-12-14

W celu wyświetlenia informacji na temat podatku bądź opłaty lokalnej (nieruchomości, środków transportowych, leśnego, akcyzy, opłaty targowej, od posiadania psa, itd.) należy kliknąć wybrany rok w pozycji menu przedmiotowego, znajdującego się w kolumnie z lewej strony panelu, a następnie wybrać rodzaj podatku/opłaty.

Terminy płatności podatków i opłat lokalnychPodatek od nieruchomości (osoby prawne)

 • do 31 stycznia - I rata
 • do dnia 15 każdego miesiąca - następne raty

Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego

Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)

 • do dnia 15 lutego – I rata
 • do dnia 15 września – II rata

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

 • w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata
 • do dnia 15 września danego roku – II rata

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek rolny (osoby fizyczne i prawne)

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego

Jeżeli decyzja dla osób fizycznych, nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podatek leśny (osoby fizyczne)

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego.

Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podatek leśny (osoby prawne)

 • do dnia 15 każdego miesiąca

Brak wpłaty w ustawowym terminie może skutkować naliczeniem dodatkowych kosztów tj. kosztów upomnienia w kwocie 16,00 zł oraz naliczeniem odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

W przypadku niewpłacenia podatku w wyznaczonym terminie zostają naliczone odsetki za zwłokę oraz po 7 dniach licząc od dnia doręczenia upomnienia zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

Opłata za posiadanie psa:

 • do 31 marca

Informacje w zakresie zobowiązań (wpłat, zaległości)dotyczące podatków można uzyskać pod numerem:

 • podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 16 624 87 58, 16 624 87 59
 • podatek od nieruchomości (osoby prawne) 16 624 87 61
 • podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 16 624 87 75
 • podatek od środków transportowych (osoby prawne) 16 624 87 90 

dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskać można:

 • pod numerem tel. 16 624 87 89 lub 16 624 87 92 oraz bezpośrednio w urzędzie – kancelaria ogólna, pokój nr 2 (Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska).