Data utworzenia: 2021-05-18 00:00:00

adres

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 6
37-500 Jarosław

telefon

16 624 87 00

faks

16 624 87 41

e-mail

kancelaria@um.jaroslaw.pl

kierownictwo

kierownik Ewa Rokoszyńska
Rynek 6

I piętro, pokój numer 17
telefon 16 624 87 06

e-mail: usc@um.jaroslaw.pl

zastępca kierownika Ewa Hrycak

I piętro, pokój numer 17

telefon 16 624 87 67

e-mail: usc@um.jaroslaw.pl

zastępca kierownika Jolanta Dmytrów
Rynek 6

parter, pokój numer 4
telefon 16 624 87 42

e-mail: jolanta.dmytrow@um.jaroslaw.pl

pracownicy

inspektor - Danuta Granda, tel. 16 624 87 42, e-mail: usc1@um.jaroslaw.pl
inspektor - Agnieszka Gładysz, tel. 16 624 87 68, e-mail: usc1@um.jaroslaw.pl
podinspektor - Pamela Żołyniak, tel. 16 624 87 41, e-mail: usc1@um.jaroslaw.pl

zakres działania

 

1) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
2) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw i zgonów,
3) wydawanie zaświadczenie zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
4) wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
5) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
6) wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
7) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowym okresu oczekiwania,
8) dokonywanie czynności materialno-technicznych w sprawach,
a) przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
b) rejestracji urodzeń albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli w państwie zdarzenia nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego,
c) uzupełnienia aktu stanu cywilnego,
d) sprostowania aktu stanu cywilnego,
e) odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzanego w Polsce i za granicą,
9) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
10) przyjmowanie oświadczeń w sprawach:
a) uznania ojcostwa,
b) nadania dziecku nazwiska w trybie art. 90 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
c) zmiany imienia dziecka,
d) powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
11) prowadzenie archiwum USC,
12) bieżące prowadzenie rejestru stanu cywilnego polegające na nanoszeniu zmian dotyczących stanu cywilnego osób, w oparciu o prawomocne orzeczenia sądów, ostateczne decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na treść lub ważność aktu, w formie wzmianek dodatkowych,
13) prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów dla ksiąg stanu cywilnego,
14) zamieszczanie przypisków do aktów stanu cywilnego,
15) powiadamianie innych urzędów o sporządzonych aktach stanu cywilnego i zarejestrowanych zmianach,
16) nanoszenie wzmianek marginesowych o rozwodach orzeczonych w państwach Unii Europejskiej w oparciu o Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000,
17) wpisywanie wzmianek dodatkowych i zamieszczanie przypisków w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych, jeżeli orzeczenia te podlegają uznaniu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego lub innych właściwych przepisów,
18) prowadzenie postępowań z zakresu zmiany imion i nazwisk,
19) sporządzanie aktów urodzeń na podstawie postanowień sądu,
20) przygotowywanie projektów wniosków o nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz organizowanie uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego,
21) prowadzenie korespondencji z polskimi konsulatami oraz obcymi placówkami konsularnymi w zakresie realizowanych spraw,
22) występowanie o nadanie numeru PESEL dla dzieci nowonarodzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
23) występowanie o zmianę numeru PESEL,
24) wprowadzanie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,
25) wprowadzanie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób posiadających numer PESEL,
26) weryfikowanie oraz aktualizowanie danych figurujących w rejestrze PESEL w oparciu o naniesione zmiany w aktach stanu cywilnego,
27) usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL,
28) realizowanie zleceń przeniesienia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
29) przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
30) wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym,
31) wydawanie decyzji odmownych z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
32) przyjęcie przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego,
33) zamieszczanie danych w Rejestrze Danych Kontaktowych,
34) wydawanie wielojęzycznego standardowego formularza-tłumaczenie pomocnicze dotyczące:
a) odpisów aktów urodzeń/małżeństw/zgonów,
b) zaświadczenia o stanie cywilnym,
c) zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Rejestracja urodzeń i zgonów, wydawania odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, archiwum USC: Rynek 6, parter, pokój numer 4, telefon 16 624 87 41, 16 624 87 42, 16 624 87 68.

Rejestracja małżeństw, transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego, wnioski o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie, informacje ogólne: Rynek 6, I piętro, pokój numer 17
telefon 16 624 87 06, 16 624 87 67.

Konto Urzędu Miasta Jarosławia, na które należy dokonywać wpłat związanych z zakresem działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Jarosławiu: 

Bank Pekao S.A. I oddział w Jarosławiu
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491 

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek: 7.30 - 15.30

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:
1. Minister cyfryzacji mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru.
2. Minister spraw wewnętrznych i administracji mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska.
3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego administratorem jest Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby: Rynek 1, 37-500 Jarosław.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem - ministrem cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@mc.gov.pl , formularz kontaktowy pod adresem https://www gov pl/cvfrvzacja/kontakt lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem — ministrem spraw wewnętrznych i administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem — Burmistrzem Miasta Jarosławia można się skontaktować za pomocą e-mail: sekretariat@um.jaroslaw.pl , telefonicznie: 16 624 87 31 lub  pisemnie na adres siedziby administratora. 
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator - minister cyfryzacji, wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator - minister spraw wewnętrznych i administracji, wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mai: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Burmistrz Miasta Jarosławia, wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@um.jaroslaw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA l PODSTAWA PRAWNA Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
• sporządzenia aktu urodzenia dziecka,
• sporządzenia aktu małżeństwa,
• sporządzenia aktu zgonu,
• przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa,
• przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
• przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia,
• przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,
• przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia,
• wydania zaświadczenia o stanie cywilnym,
• wydania odpisu aktu stanu cywilnego,
• wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą,
• wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
• sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego,
• realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą,
• realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
• realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach,
• realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska,
• dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie,
• wydania dokumentów z akt zbiorowych,
• zameldowania.
Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
ODBIORCY DANYCH Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie - Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przechowuje przez okres:
1)100 lat - akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;
2) 80 lat - akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani/Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:
- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;
- kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Urząd Stanu Cywilnego (USC) nadzorowany przez kierownika Ewę Rokoszyńską w strukturze organizacyjnej podlega bezpośrednio II zastępcy burmistrza ds. infrastruktury społecznej Patrycji Lachnik.

Metryka informacji

Opublikował: Barbara Brzezinska

Data publikacji: 2024-06-03 14:03:38

Data Użytkownik Zmiany Zapisane wersje
2024-02-08 09:56:34 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu Wersja aktualnie wyświetlana
2024-02-08 09:47:56 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2024-02-02 09:27:23 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2024-02-01 07:27:37 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2024-01-12 09:49:01 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2024-01-02 14:28:21 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2023-11-21 11:44:46 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2023-10-10 09:33:41 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2023-08-25 09:55:01 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2023-08-16 09:54:25 Beata Piskorz Edycja dokumentu
2023-07-13 11:07:52 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2023-02-13 07:26:11 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2023-01-31 12:07:28 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-12-30 13:15:45 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-12-28 14:25:03 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-09-22 08:35:04 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-04-04 14:41:58 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-02-08 13:47:42 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-02-07 15:11:17 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-09-21 10:20:47 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-06-29 08:02:08 Ewa Rokoszyńska Edycja dokumentu
2021-05-18 13:01:14 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-05-18 13:01:08 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-05-18 12:29:46 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-05-18 00:00:00 Barbara Brzezińska Utworzenie dokumentu